MON - FRI: 08:00 - 05:00 PM

Arcadia Thailand ให้บริการออกแบบ และ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมเฉพาะทาง แบบครบวงจร (TURNKEY DESIGN AND CONSTRUCTION)

บริการออกแบบ โรงงาน ให้ตรงตามมาตฐาน GMP, FDA,WHO, PIC/s หรือมาตรฐานสากลที่ควบคุมการผลิตอาหาร ยา และเครื่องสําอางค์ โดยวิศกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

บริการประเมินราคางานก่อสร้างโครงการ โดยจัดทําราคากลางทุกส่วน อาทิ ราคางานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ ประกอบอาคาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งงบประมาณโครงการ หรือเพื่อใช้ในการทํา Project Finance Plan

บริการบริหารโครงการและงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีใบรับรองจากสภาวิศกร และมีประสบการณ์คุมงานโครงการตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น private luxury house, อาคารพาณิชย์ , office renovation/ fit-out จนถึโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง โรงแรม 5 6 ดาว ,Mixed-use

บริการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (TURNKEY DESIGN AND CONSTRUCTION)

  • Category :
  • Type :