MON - FRI: 08:00 - 05:00 PM

News

0 Comments

2 years Ago

Arcadia Thailand ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการทำโรงงานมาตรฐาน GMP/FDA

มาตรฐานการผลิต (GMP) (Good Manufacturing Practice)  หมายถึง ระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา การก่อสร้างโรงงาน และสถานที่สร้างโรงงาน มาตรฐานการผลิต (GMP) มี 6 ข้อหลักๆ ดังนี้ 1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต -สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย…

Read More

0 Comments

2 years Ago

Arcadia Thailand บริการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell

บริการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell ทั้งส่วนการติดตั้งบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม, Solar Farm, Solar Power Plant คํานวณโครงสร้าง และกําลังวัตต์ตามการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar โดยเฉพาะ รวมถึงประมาณการงบประมาณโครงการ และอํานวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตต่างๆ Category : Type :

Read More

0 Comments

2 years Ago

Arcadia Thailand ให้บริการออกแบบ และ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมเฉพาะทาง แบบครบวงจร (TURNKEY DESIGN AND CONSTRUCTION)

บริการออกแบบ โรงงาน ให้ตรงตามมาตฐาน GMP, FDA,WHO, PIC/s หรือมาตรฐานสากลที่ควบคุมการผลิตอาหาร ยา และเครื่องสําอางค์ โดยวิศกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน บริการประเมินราคางานก่อสร้างโครงการ โดยจัดทําราคากลางทุกส่วน อาทิ ราคางานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ ประกอบอาคาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งงบประมาณโครงการ หรือเพื่อใช้ในการทํา Project…

Read More

0 Comments

4 years Ago

Ali Adam Appointed To The Board Of Directors Of The British Chamber Of Commerce Thailand

Ali Adam, Executive Director Arcadia has been appointed to the Board of Directors of the British Chamber of Commerce Thailand…

Read More

0 Comments

4 years Ago

Arcadia Is Pleased To Announce That It Has Formed A Joint Venture With Spectrum PharmaTech

The new company was formed following 24 months of discussions between Arcadia and Spectrum who successfully worked together in a…

Read More

0 Comments

4 years Ago

Arcadia-Spectrum Consortium Signs Contract Government Pharmaceutical Organization (GPO)

Arcadia-Spectrum consortium today announced signing of contract with Government Pharmaceutical Organization (GPO) for Basic and detailed engineering for New Pharmaceutical…

Read More

0 Comments

4 years Ago

Neeson Cripps Academy

On Thursday, February 16 2017 the Cambodian Deputy Prime Minister officially opened the Neeson Cripps Academy in Phnom Penh.The landmark…

Read More